HER FINDER DU VORES BETALINGSBETINGELSER FOR VORES KURSER

1. Gyldighed

1.1. Nærværende standardbetingelser (”betingelserne”) gælder for aftaler (”aftalen”) indgået mellem TestHuset og TestHusets kunder (”kunden”) vedrørende TestHusets kursusydelser indenfor test og kvalitetssikring. TestHuset er berettiget til at anvende underleverandører. Betingelserne er gældende i deres helhed, medmindre de udtrykkeligt er fraveget af parterne i henhold til særskilt skriftlig aftale.

2. Ydelsen

2.1. Ydelsen omfatter de på TestHusets hjemmeside til enhver tid udbudte kurser, samt kurser tilpasset og/eller udviklet specielt til kunden.

2.2. TestHusets kurser bliver kontinuerligt opdateret og udviklet i takt med udviklingen på fagområdet. TestHuset forbeholder sig derfor ret til at ændre indholdet i og udbuddet af kurserne uden yderligere varsel. TestHuset er således ikke forpligtet til at opretholde de kurser der på aftaleindgåelsestidspunktet er udbudt på hjemmesiden.

2.3. TestHuset er ansvarlig for, at TestHusets undervisere (”underviserne”) har de tilstrækkelige akkrediteringer, uddannelses- og testfaglige kvalifikationer til, at kunne undervise i egne fagområder på et niveau, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.

3.Afbud og flytning

3.1. Kundens kan skriftligt meld afbud/flytte kursusdeltagelse jf. nedenstående betingelser.

3.2. Afbud op til 7 uger før kursusstart er vederlagsfrit. Afbud senere end 7 uger før kursusstart faktureres et afbestillings-gebyr på 50% af prisen. Afbud senere end 2 uger før kursusstart faktureres et afbestillingsgebyr på 100% af prisen.

3.3. Flytning op til 4 uger før kursusstart er vederlagsfrit. Flytning senere end 4 uger før kursusstart, pålægges et overflytnings-gebyr på 20% af prisen. Eksamensafgifter medregnes ikke i Afbestillings- og overflytningsgebyrer.

3.4. Kunden kan for alle kurser vederlagsfrit udskifte deltager(e) helt frem til kursusstart.

3.5. Betingelserne gælder både Åbne/Lukkede standardkurser, samt Specialkurser.

4. Aflysning

4.1. TestHuset har ret til at aflyse et kursus i tilfælde af at der ikke er tilstrækkeligt tilmeldte deltager. Aflysning vil kunne ske op til 2 uger før kursusstart.

4.2. Kunden vil blive tilbudt vederlagsfri flytning til anden kursus-dato eller refundering af den fulde kursusafgift.

5. Evaluering

5.1. For kontinuerligt at kunne levere en høj kvalitet i TestHusets kurser måler TestHuset altid kursisternes tilfredshed efter kurset.

5.2. Målingen gennemføres via evalueringsskema, som kursisterne opfordres til at udfylde på sidste kursusdag. Resultaterne bliver konsolideret og eftersendt til kursisterne og ordregiver.

6. Referencebrug

6.1. TestHuset må bruge kundens navn og logo i TestHusets eksterne referenceliste. Eventuelle referencecases skal god-kendes skriftligt af kunden.

6.2. TestHuset må anvende de anonymiserede kursusevaluerings-resultater til statistik og markedsføring.

7. Rettigheder

7.1. Alle rettigheder til dokumentation, produkter, materialer samt programmel, som i undervisningen er anvendt og/eller produceret af TestHuset tilhører TestHuset. TestHuset har copyright på alt kursusmateriale. Kursusmaterialet må ikke gentrykkes, distribueres, sælges, redigeres, etc. Kursus-materialet er personligt for kursusdeltageren og udleveres på den første kursusdag.

7.2. TestHuset bevarer i alle tilfælde ejendoms- og ophavsretten til det udarbejdede materiale, der af TestHuset benyttes til afholdelse af kursus.

7.3. Kunden er ikke berettiget til at benytte eller lade benytte materiale fra TestHusets kurser til brug for egne kurser eller kurser, som udbydes i konkurrence med TestHuset, uden særskilt aftale med TestHuset.

7.4. I det omfang Kunden har berettiget adgang til fysisk kursusmateriale, er Kunden berettiget til i begrænset omfang at kopiere materialet med henblik på orientering af Kundens øvrige medarbejdere eller tredjemand om TestHusets kurser eller andre ydelser.

7.5. Såfremt Kunden leverer materiale eller kursusindhold, til brug for virksomhedstilrettede kurser, opnår TestHuset alene en brugsret til sådant materiale til brug for udarbejdelse og afvikling af kurset. Kunden bevarer således de rettigheder, Kunden måtte have til sådant materiale eller kursusindhold.

7.6. Såfremt der i forbindelse med afholdelse af virksomheds-tilpassede kurser, hvor det indgår tredjemands-programmel, indkøbes dette af kunden for egen regning. TestHuset kan på ingen måde gøres ansvarlig for krav rejst af tredjemand som følge af kundens brug af tredjemands immaterielle rettigheder eller manglende betaling herfor og kunden skal friholde TestHuset for alle sådanne rejste krav.

7.7. TestHuset er, med respekt af Kundens erhvervshemmelig-heder og tavshedspligten, berettiget til at genanvende indholdet af kurser udarbejdet af TestHuset samt den herved opnåede knowhow, anvendte ideer og pædagogiske virke-midler i andre sammenhænge, herunder til TestHusets egen brug eller til brug for tredjemand.

8. Force majeure

8.1. TestHuset kan ikke holdes ansvarlig for aflysning eller afbrydelse af aftalte kursusforløb, der skyldes force majeure og udefra kommende omstændigheder, som TestHuset ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, krig, og mobilisering, oprør og uroligheder, terrorisme usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, hærværk, tyveri, strømafbrydelser, kortslutning, edb-vira, internet nedbrud, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, valutarestriktioner, import- og eksport-restriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøgle-personer.

8.2. I sådanne tilfælde er begge parter berettiget til at udskyde kursusafholdelsen / kursusdeltagelsen, indtil opfyldelses-hindringen er ophørt, eller, såfremt force majeure tilstanden opretholdes i en periode på mere end 14 dage, alternativt vederlagsfrit / erstatningsfrit at træde tilbage fra aftalen.

9. Tavshedspligt

9.1. TestHuset har pålagt alle sine ansatte at opretholde fuld-kommen tavshed om alle forhold hos kunden, dennes medarbejdere, kunder og evt. samarbejdspartnere, som TestHusets ansatte måtte få kendskab til under gennemførelse af kursusydelser. Denne tavshedspligt er også gældende efter aftalens ophør.

10. Misligholdelse

10.1. I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af Aftalen, kan den anden Part ophæve Aftalen, såfremt mis-ligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelse af skriftligt påkrav (reklamation). Reklamationen skal angive misligholdelsens art, at denne anses for væsentlig, og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb. Reklamerer en part ikke, straks efter at parten har opdaget eller burde have opdaget misligholdelsen, mister parten sine misligholdelsesbeføjelser.

10.2. Til væsentlig misligholdelse fra TestHusets side henregnes TestHusets manglende overholdelse af tavshedspligten, samt undladelse af at levere de aftalte kurser og undladelsen heraf ikke overholder betingelserne for Aflysning og Force majeure.

10.3. Er kunden efter opgavens forløb ikke tilfreds med den leverede ydelse, skal kunden straks skriftligt reklamere til TestHuset herover og overfor TestHuset specificere og om muligt dokumentere de forhold, kunden er utilfreds med. Reklamerer kunden ikke straks herover, bortfalder kundens misligholdelsesbeføjelser i forhold hertil. Modtager TestHuset en sådan reklamation, har TestHuset ret til at afhjælpe de påberåbte mangler ved at gennemføre hele eller dele af kursusleverancen på ny.

10.4. Til væsentlig misligholdelse fra kundens side henregnes bl.a. manglende eller væsentlig forsinket betaling af kursus-honoraret og, kundens manglende opfyldelse af sine for-pligtelser, beskrevet i aftalen eller disse betingelser.

11. Betaling

11.1. Kursusafgift for åbne kurser følger de til en hver tid gældende priser på TestHusets hjemmeside.

11.2. Specialkurser afregnes jf. de i rammeaftalen og tillægsaftalen specificerede priser.

11.3. Rabatter i Rammeaftalen kan ikke kombineres med kampagnetilbud og andre rabatter på TestHusets hjemmeside.

11.4. Med mindre andet er specificeret i tillægsaftalen, er underviserens transporttid og -omkostninger til og fra kursus-afholdelsesstedet, inkluderet i kursusafgiften. Såfremt der er behov for at underviseren skal rejse til adresser udenfor Storkøbenhavn, vil konsulentens rejsetid medgå til fakturering jf. de i tillægsaftalen specificerede satser. Omkostninger til rejse, ophold og forplejning dækkes af kunden efter regning. Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster.

11.5. Faktura fremsendes samtidig med udsendelse af ordre-bekræftelse.

11.6. Betalingsfrist er 8 dage netto fra fakturadato.

11.7. Overskrides de aftalte betalingsbetingelser, beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned samt rykker, inkasso- og kompensationsgebyrer i henhold til renteloven.

11.8. Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter.

11.9. Betaling kan ikke gennemføres gennem modregning, men skal ske effektivt.

Praktiske oplysninger

Kontakt informationer:

Telefon: +45 44 979 979

Mail: info@testhuset.dk

Virksomhedsoplysninger:

Cvr.nr. 2626 8788

Bankoplysninger

NORDEA BANK DANMARK A/S
Vesterbrogade 8
0900 København C.

Reg.nr.: 2217  Kontonr.: 6445105935
SWIFT-kode: NDEADKKK
IBAN-nr.:DK5920006445105935

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til ovenstående, så ring til os på telefonnummer +45 44 979 979 eller skriv til info@testhuset.dk